Skip Navigation Links : شما در اینجا هستید
Skip Navigation Links
لایحه وظایف پیشنهاد شده

عنوان پست   ناظر تدارکاتی جدید!
شماره استخدام   PPU-PFMR II
اداره اداره پالیسی تدارکات /وزارت مالیه
موقعیت کابل
مدت یکسال
تعداد پست 2
ملیت افغان
جنس مذکر/مونث
معاش مطابق به وزارت مالیه/مطابق جدول اداره پالیسی تدارکات
تاریخ اعلان 13/06/1391
تاریخ نهایی 27/06/1391

لایحه وظایف:  
1   فراهم آوری تسهیلات درتهیه نمودن پلان تدارکاتی توسط وزارتخانه های مربوطه و بررسی نیازمندی های تدارکاتی آنها 
2   نظارت از مراحل تدارکاتی بمنظور اطمینان از موثریت ومطابقت آن با قانون و رهنمود های وزارت مالیه 
3   مشوره دهی دربخش تدارکات به کمیته های تدارکات و آمرین اعطاء وزارتخانه ها درزمینۀ پیشنهادات درحد ود یا بالاتر از صلاحیت آمرین اعطا. 
4   درصورت لزوم تهیۀ گزارش یا معلومات به وزارت مالیه بشمول موارد عدم رعایت از قانون
5   بررسی اسناد ومدارک تدارکاتی، دوسیه ها و گزارش دهی خلاصۀ نتایج آن به وزارت مالیه ازطریق وزارت مربوطه
6   گزارش دهی ازفعالیت ها دربخش ارتقاء ظرفیت تدارکاتی ونظارت ازپیشرفت آن دروزارتخانه ها 
7   فراهم آوری تسهیلات درزمینۀ استفاده از شرطنامه های معیاری صادرشده ازجانب ادارۀ پالیسی تدارکات و درصورت لزوم همکاری در خانه پری آنها توسط ادارات تدارکاتی
8   انجام سایر وظایف که از جانب وزارت مربوطه و ادارۀ پالیسی تدارکات / وزارت مالیه محول میگردد
تحصیلات و تجارب:
معیارات اهلیت و شرایط لازم:
1   لیسانس ( به کاندیدان دارای تجربۀ بیشتر ترجیح داده میشود)
2   آشنایی خوب به کمپیوتر
3   توانایی لازم درراپورنویسی به زبانهای دری ، پشتو و انگلیسی
4   توانایی لازم درتصمیم گیری و حل مشکلات تدارکاتی
5   حد اقل دو سال تجربۀ کاری دربخش تدارکات برای لیسانس و 4 سال برای پاینتر ازآن
6   معلومات کافی درمورد قانون تدارکات افغانستان،/ طرزالعمل تدارکات تمویل کننده
7   مهارت درمکالمه و تحریربه زبان های فوق الذکر
رهنمود ارسال:
علاقمندان میتوانند خلص سوانح و درخواستی های سربسته خود را به آدرس ذیل ارسال نمایند:
اداره پالیسی تدارکات ، وزارت مالیه ، منزل سوم ، پشتونستان وات ، کابل – افغانستان. ویا به ایمل آدرس: nooraziz_a@yahoo.com و manzoor.shaheed@mof.gov.af
 
صرف داوطلبان شارت لست شده واجد شرایط برای مصاحبه دعوت خواهند شد.