Skip Navigation Links : صفحه اصلی - لسان دری : اسناد معیاری برای تدارکات عامه : اسناد معیاری داوطلبی : شرطنامه معیاری اجناس : شما در اینجا هستید
Skip Navigation Links

شرطنامه معیاری اجناس

شما میتوانید شرطنامه معیاری اجناس را که توسط اداره پالیسی تدارکات تهیه و ترتیب شده به شکل MS.WORD و PDF دانلود کنید.

اسناد توضیح فورمت دانلود
شرطنامه معیاری برای تدارک اجناس این شرطنامۀ معیاری (SBD) برای تهیۀ اجناس و خدمات مربوطۀ آن آماده گردیده است. Download
فورمه نمبر 2 تدارک اجناس

فورمه نمبر -2 تصمیم درمورد روش تدارکاتی برای اجناس اداره پاليسي تدارکات، وزارت مالیه، کابل افغانستان20- جوزا - 1388

        Download
فورمه نمبر 3 تدارک اجناس

فورمه نمبر -3 اعلان برای تدارک اجناس- اداره پاليسي تدارکات، وزارت مالیه، کابل افغانستان20- جوزا - 1388

Download
فورمه نمبر 4 تدارک اجناس

فورمه نمبر -4 لست اکمال کننده گان اشتراک کننده- اداره پاليسي تدارکات، وزارت مالیه، کابل افغانستان20- جوزا - 1388

Download
فورمه نمبر 5 تدارک اجناس

فورمه نمبر -5 توضیح شرطنامه- اداره پاليسي تدارکات، وزارت مالیه، کابل افغانستان20- جوزا - 1388

Download
فورمه نمبر 6 تدارک اجناس

فورمه نمبر -6 جلسۀ قبل از داوطلبی تهیۀ (اجناس)- اداره پاليسي تدارکات، وزارت مالیه، کابل افغانستان20- جوزا - 1388

Download
فورمه نمبر 7 تدارک اجناس اسناد معیاری تدارکات اجناس- 7 تعدیل – شرطنامه اجناس – صدور ضمیمه. Download
فورمه نمبر 8 تدارک اجناس

فورمه نمبر -8 تعیین هیئات ارزیابی- اداره پاليسي تدارکات، وزارت مالیه، کابل افغانستان20- جوزا - 1388

Download
فورمه نمبر 9 تدارک اجناس

فورمه نمبر -9 فورمۀ معیاری ارزیابی آفر- اداره پاليسي تدارکات، وزارت مالیه، کابل افغانستان20- جوزا - 1388

Download
فورمه نمبر 10 تدارک اجناس

فورمه نمبر -10- رد آفرها _اجناس- اداره پاليسي تدارکات، وزارت مالیه، کابل افغانستان20- جوزا - 1388

Download
فورمه نمبر 11 تدارک اجناس

فورمه نمبر -11- اتخاذ تصمیم توسط آمراعطا مبنی بر اعطای قرارداد-اداره پاليسي تدارکات، وزارت مالیه، کابل افغانستان-20- جوزا - 1388

Download
فورمه نمبر 12 تدارک اجناس

فورمه نمبر -12- نمونوی برای داوطلبان غیربرنده- اداره پاليسي تدارکات، وزارت مالیه، کابل افغانستان20- جوزا - 1388ارت مالیه، کابل افغانستان20- جوزا - 1388

Download